Sydney, Australia > Australia_2012-02-16_STST_188_SydneyOperaHouse