Sydney, Australia > Australia_2012-02-15_STST_138_JackDuggansIrishPub