Sydney, Australia > Australia_2012-02-13_STST_025_SydneyOperaHouse